Jdi na obsah Jdi na menu

Chovateľský poriadok

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK KLUBU TIBETSKEJ DOGY

I. ÚČEL A PÔSOBNOSŤ 

1.1. účelom chovateľského poriadku je riadenie a rozvoj chovu plemena psa tibetská doga v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a predpismi FCI, SKJ a SPZ a jeho pôsobnosť je obmedzená na územie Slovenskej republiky.

1.2. ustanovenie chovateľského poriadku platí pre všetkých chovateľov, majiteľov a držiteľov psov plemena Tibetská doga s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom týchto psov. 

1.3. na základe tohto chovateľského poriadku nesie plnú zodpovednosť za výsledky   dosiahnuté v individuálnom chove chovateľ, ktorému patrí chovateľská stanica, v ktorej sa šteňatá narodili.

II. VYMEDZENIE POJMOV 

Pre účely tohto chovateľského poriadku sa za:

2.1. majiteľa považuje osoba, ktorá právoplatne získala psa a vlastní jeho preukaz o pôvode

2.2. držiteľa chovného psa považuje majiteľ psa, alebo osoba, ktorú majiteľ poveril, aby psa chovne využívala

2.3. chovateľa považuje majiteľ chovnej suky, ktorý má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu je majiteľom suky

2.4. plemeno považujú suky a psy s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala plemenná kniha členskej, alebo pridruženej organizácie FCI. 

2.5.chovného jedinca považuje pes, alebo suka, ktorí splnili požiadavky pre uvedenie do chovu stanovené týmto chovateľským poriadkom. Tieto jedince sú vedené v registri chovných psov a súk plemennej knihy SPZ.

2.6. chov považuje cieľavedomá plemenitba, na ktorú sa dajú použiť iba jedince uvedené do chovu (uchovnené), zaradené do registra chovných psov a súk plemennej knihy SPZ, ktoré musia byť v dobrom zdravotnom stave.

2.7. V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby chovateľskými záležitosťami bola splnomocnená jedna osoba.

2.8. Hlavnou zásadou chovateľského poriadku je umožniť chovať iba s geneticky a funkčne zdravými, povahovo pevnými čistokrvnými jedincami, ktorí sú zapísaní v plemenných knihách alebo registroch uznávaných FCI a ktorí spĺňajú kritéria stanovené príslušným chovateľským klubom.

2.9. Dedične zdravý pes v zmysle tohto chovateľského poriadku je ten, ktorý prenáša znaky štandardu a typu plemena, povahu a výkonové vlastnosti typické pre dané plemeno, nemá žiadne podstatné dedičné chyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jeho potomstva. Chovatelia a chovateľské kluby nemajú zvýrazňovať plemenné znaky, ktoré by mohli následkom extrémneho vývoja nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jedincov daného plemena.

2.10. V chove sa nesmú používať psy s prejavom agresivity na človeka, ako aj s vylučujúcimi chybami, ako sú poruchy charakteru, vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby chrupu alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus, albinizmus, chybné farby a zistená dysplázia bedrového kĺbu ťažkého stupňa.

III. PORADCA CHOVU

3.1. Poradca chovu predstavuje kontaktnú osobu v záležitostiach chovu. Poskytuje rady v oblasti chovateľstva, pri výbere krycích psov a vypisuje odporúčanie na párenie. Spracováva a archivuje všetku chovateľskú agendu.

3.2. Poradca chovu sa zúčastňuje bonitácií, vykonáva kontroly vrhov, upozorňuje na nedostatky, vady a prednosti jednotlivých vrhov. Zároveň poskytuje praktické rady hlavne začínajúcim chovateľom. Poradca chovu vypracováva aktuálny zoznam chovných psov a súk.

3.3. Ak je poradca chovu súčasne chovateľom, tak jeden z členov predsedníctva klubu alebo revíznej komisie, poverený predsedníctvom, mu vystavuje odporúčanie na párenie a vykonáva u neho kontrolu vrhu.

3.4. Poradca chovu môže v prípade vážneho dôvodu negovať požiadavku chovateľa pri výbere chovných psov pre svoje suky na krytie.

3.5. Poradca chovu je povinný oboznamovať s výsledkami chovu výbor klubu a členskú základňu klubu.

3.6. Poradca chovu, ak má vedomosť, je povinný upozorniť predsedníctvo klubu na chovateľsky neetické priestupky chovateľov, alebo hrubé porušovanie chovateľských princípov klubu a chovateľského poriadku klubu.

3.7. Regionálny poradca chovu je oslobodený od platenia ročného členského poplatku a sú mu preplácané náklady spojené s jeho činnosťou pre klub.

IV. UVEDENIE DO CHOVU

Pre uvedenie psov a súk do chovu musia byť splnené všetky nasledujúce požiadavky:

4.1. čistokrvnosť jedinca osvedčená preukazom o pôvode (ďalej rodokmeň), v prípade importovaných jedincov s exportným preukazom pôvodu preregistrovaným na plemennej knihe SPZ

4.2. absolvovanie aspoň jednej klubovej alebo špeciálnej výstavy minimálne v triede mladých a akejkoľvek inej výstavy (vyššej ako oblastná) organizovanej pod záštitou SKJ s ohodnotením jedinca minimálne veľmi dobrý

4.3. minimálny vek psa a suky 18 mesiacov

4.4. röntgen DBK a DLK vykonaný a vyhodnotený veterinárnym lekárom zo zoznamu certifikovaných posudzovateľov DBK a DLK Slovenskej komory veterinárnych lekárov ( https://www.kvlsr.sk/cestovanie-so-zvieratom:zoznam-dbk-dlk ) a jeho výsledok zapísaný v preukaze o pôvode psa. Certifikát s výsledkom vyšetrenia majiteľ jedinca zasiela poradcovi chovu. Minimálny vek pre vykonanie röntgenového vyšetrenia DBK a DLK je 18 mesiacov.

4.5. výsledok röntgenu DBK nie horší ako „C“, s tým, že jedinec s nálezom DBK „C“ môže byť použitý jedine s jedincom, ktorý má DBK „A“ (A/A). Výsledok röntgenu DLK nie horší ako stupeň „1“, s tým, že jedinec s nálezom DLK „1“ môže byť použitý jedine s jedincom, ktorý má DLK „0“ (0/0).

4.6. vyšetrenie činnosti štítnej žľazy – stanovenie hodnoty celkového T4, canine TSH a cholesterolu v niektorom z akreditovaných veterinárnych laboratórií nasledujúcich spoločností:

Laboklin s.r,o.:  http://sk.laboklin.info/

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín: http://svpu.sk/vpu-dolny-kubin

Alpha medical s.r.o.: http://www.lenprezvierata.sk/

Laboratórny protokol s výsledkom týchto parametrov majiteľ jedinca zasiela poradcovi chovu. Minimálny vek pre vyšetrenie činnosti štítnej žľazy je 18 mesiacov. Pri každom použití už aj chovného jedinca v chove nesmie byť výsledok vyšetrení činnosti štítnej žľazy starší ako dva roky od jeho vykonania, teda vyšetrenie činnosti štítnej žľazy je platné dva roky od jeho vykonania. Originál protokolu s výsledkami vyšetrenia štítnej žľazy musí byť k nahliadnutiu u majiteľa každého chovného jedinca.

4.7. potvrdenie veterinárneho lekára, že jedinec na základe výsledkov vyšetrenia celkového T4, canine TSH a cholesterolu netrpí hypotyreózou. Toto potvrdenie majiteľ jedinca zasiela poradcovi chovu.

4.8. absolvovanie bonitácie so zaradením "chovný"

4.9. po splnení všetkých podmienok pre uvedenie do chovu zašle majiteľ bonitačnú kartu a preukaz o pôvode jedinca na potvrdenie chovnej spôsobilosti na plemennú knihu SPZ, ktorá pečiatkou (chovný pes, chovná suka) a podpisom do preukazu pôvodu potvrdí, že jedinec bol zaradený do registra chovných psov a súk. Jedinec sa stáva chovným až po zaradení do registra chovných psov a súk plemennej knihy SPZ.

4.10. chovnosť u súk končí po dovŕšení 8 rokov veku, u psov chovnosť nie je obmedzená vekom.

V. BONITÁCIA 

5.1. Bonitácia je posúdenie zhody predvádzaného jedinca s platným štandardom a posúdenie jeho genealogických podmienok s požiadavkami rozvoja chovu daného plemena.

5.2. Bonitáciu vykonáva minimálne jeden posudzovateľ exteriéru psov s aprobáciou pre dané plemeno, poradca chovu a jeden člen predsedníctva, poverený predsedníctvom klubu.

5.3. Bonitácie sa vykonávajú trikrát do roka. Na bonitáciu sú zaradené všetky jedince, ktoré sú riadne prihlásené na bonitáciu.

5.4. Klub môže povoliť aj mimoriadnu bonitáciu, t.j. bonitáciu mimo termínu riadnej bonitácie, pokiaľ má pes splnený vekový limit. Všetky náklady pre bonitačnú komisiu hradí majiteľ bonitovaného psa/suky, ktorý o mimoriadnu bonitáciu požiada poradcu chovu písomne. 

5.5. Minimálny vek pre absolvovanie bonitácie je 18 mesiacov u psov aj súk.

5.6. Prihláška na bonitáciu alebo mimoriadnu bonitáciu, obojstranná kópia rodokmeňa a fotografia bočného pohľadu stojaceho psa/suky sa zasiela poradcovi chovu najneskôr mesiac pred bonitáciou.

5.7. Bonitačná karta je majiteľovi bonitovaného jedinca zaslaná po prijatí výsledkov vyšetrení DBK, DLK a činnosti štítnej žľazy poradcom chovu.

5.8. Bonitačný poplatok je pre člena klubu 30 Eur pri riadnej bonitácii, resp. 80 Eur pri mimoriadnej bonitácii. Bonitačný poplatok je pre nečlena klubu so 100% príplatkom. Bonitačný poplatok platí majiteľ psa/suky na účet klubu najneskôr dva týždne pred konaním bonitácie. V prípade neúčasti jedinca na bonitácii sa bonitačný poplatok nevracia a platí pre bonitáciu toho istého jedinca v inom riadnom termíne.

VI. PRÁVO CHOVU 

6.1. Právo chovu má každý chovateľ, ktorý vlastní suku uvedenú do chovu (zaradenú do registra chovných súk plemennej knihy SPZ), má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice a vystavené platné odporúčanie na párenie.

6.2. Ak prešla chovná suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému majiteľovi aj všetky práva a povinnosti súvisiace s odchovom.

6.3. Chovateľ je povinný nahlásiť poradcovi chovu uhynutie, alebo zmenu majiteľa chovných zvierat.

6.4. Do chovu sa nesmú zaradiť jedince, na ktorých bol vykonaný operačný zásah na odstránenie anatomických, exteriérových či dedičných chýb. V prípade takéhoto zásahu na chovnom jedincovi je povinnosťou  majiteľa písomne upovedomiť o tom poradcu chovu.

6.5. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode a obchodovanie alebo sprostredkovanie obchodu so psami sú nezlučiteľné s etikou chovateľa - člena aj nečlena KTD, a sú považované za hrubé porušenie chovateľského poriadku KTD. Je zakázané predávať šteniatka prostredníctvom výkupov, priekupníkom a obchodníkom so psami za účelom ďalšieho predaja.

6.6. Chovateľom sa odporúča dodržiavať etický kódex chovateľa, ktorý vypracovala Komisia pre chov a zdravie pracujúca pod ÚKK.

VII. ODPORÚČANIE NA PÁRENIE 

7.1. Odporúčanie na párenie na základe písomnej žiadosti chovateľa vystavuje poradca chovu. Bez odporúčania na párenie nemožno suku pripustiť.

7.2. Odporúčanie na párenie si majiteľ chovnej suky písomne vyžiada najskôr 4 mesiace a najneskôr 2 mesiace pred predpokladaným párením od poradcu chovu doporučeným listom. V žiadosti je potrebné uviesť meno suky (uvedené v rodokmeni)  a priložiť aktuálne výsledky vyšetrenia činnosti štítnej žľazy vykonané v niektorom z akreditovaných veterinárnych laboratórií spoločností uvedených v bode 4.6. (celkový T4, canine TSH a cholesterol), potvrdenie veterinárneho lekára, že suka na základe týchto vyšetrení netrpí hypotyreózou, ako aj obojstrannú kópiu rodokmeňa chovnej suky s potvrdenou chovnosťou a výsledkom vyšetrenia DBK a DLK (povinné vyšetrenie DBK sa nevyžaduje u jedincov uchovnených pred dátumom 1.1.2011, povinné vyšetrenie DLK sa nevyžaduje u jedincov uchovnených pred dátumom 1.1.2016). Výsledky vyšetrenia činnosti štítnej žľazy nesmú byť v deň párenia staršie ako dva roky od vykonania vyšetrenia.

7.3. Majiteľ chovnej suky má možnosť v žiadosti o odporúčanie na párenie uviesť jedného až troch krycích psov podľa vlastného výberu, prípadne požiadať poradcu chovu o výber vhodného psa.

7.4. V prípade použitia krycích psov vedených v registri chovných psov plemennej knihy SPZ je majiteľ chovnej suky povinný k žiadosti o odporúčanie na párenie priložiť aktuálne výsledky vyšetrenia činnosti štítnej žľazy (celkový T4, canine TSH a cholesterol) vykonané v niektorom z akreditovaných veterinárnych laboratórií spoločností uvedených v bode 4.6., potvrdenie veterinárneho lekára, že psi na základe týchto vyšetrení netrpia hypotyreózou a obojstrannú kópiu rodokmeňa vybraných krycích psov s potvrdenou chovnosťou a výsledkom vyšetrenia DBK a DLK (povinné vyšetrenie DBK sa nevyžaduje u jedincov uchovnených pred dátumom 1.1.2011, povinné vyšetrenie DLK sa nevyžaduje u jedincov uchovnených pred dátumom 1.1.2016).  Výsledky vyšetrenia činnosti štítnej žľazy krycích psov musia byť platné v predpokladaný deň párenia.

7.5. V prípade použitia zahraničných krycích psov je majiteľ chovnej suky povinný k žiadosti o odporúčanie na párenie priložiť obojstrannú kópiu rodokmeňa vybraných krycích psov s potvrdenou chovnosťou a výsledkom vyšetrenia DBK nie horším ako „C“ a DLK nie horším ako „1“. Priložiť treba aj aktuálne výsledky vyšetrenia činnosti štítnej žľazy vybraných krycích psov (celkový T4, canine TSH a cholesterol). Výsledky vyšetrenia činnosti štítnej žľazy nesmú byť v deň párenia staršie ako dva roky od vykonania vyšetrenia.

7.6. Ak párenie nie je úspešné, je potrebné odporúčanie na párenie prečiarknuť a zaslať poradcovi chovu.

7.7. Odporúčanie na párenie sa vystavuje členovi aj nečlenovi klubu zdarma.

VIII. PÁRENIE

8.1. Párenie v zmysle tohto chovateľského poriadku sa môže uskutočniť iba na základe vystaveného odporúčania na párenie.

8.2. Párenie suky dvoma psami počas jedného honcovania je neprípustné.

8.3. Majiteľ chovného psa i majiteľ chovnej suky sú povinní viesť evidenciu párení.

8.4. Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou len u jedincov, ktorí sa už predtým reprodukovali prirodzeným spôsobom.

8.5. Úhrada za párenie je vecou dohody medzi majiteľom chovného psa a chovnej suky. Prípadné sporné záležitosti nepatria do kompetencie klubu.

IX. VRH 

9.1. Chovateľ do 10 dní od narodenia šteniat písomne oznámi vrh poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa.

9.2. Kontrolu vrhov vykonáva poradca chovu, s ktorým si chovateľ dohodne termín kontroly. 

9.3. Ak poradca chovu zistí závažné nedostatky vo vývoji, výžive a ustajnení šteniat alebo nedostatky v starostlivosti o kojacu suku má právo vyvodiť sankcie a žiadať nápravné opatrenia.

9.4. Štence musia byť pred zápisom do plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným označením – čipom. Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniec a potvrdené podpisom veterinára, ktorý ich začipoval. Číslo čipu sa trvalým a nezameniteľným spôsobom uvedie v preukaze o pôvode každého jedinca. Čipovanie sa vykonáva vo veku od 5 týždňov od narodenia šteniat.

9.5. Chovateľ je povinný najneskôr do 3 mesiacov od dátumu narodenia šteniec zaslať prihlášku na zápis šteniec podpísanú veterinárnym lekárom, chovateľom a poradcom chovu na plemennú knihu SPZ a v kópii poradcovi chovu. K prihláške na zápis šteniat je chovateľ povinný priložiť obojstrannú kópiu preukazu o pôvode oboch rodičov ako aj dokumenty o ich zdravotných vyšetreniach a získaných výstavných výsledkoch pokiaľ tieto nie sú uvedené v preukaze o pôvode a chovateľ požaduje ich uvedenie v preukaze o pôvode šteniat.

9.6. Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, čipovaním a poplatkami za úkony plemennej knihy hradí chovateľ. Kontrola vrhu je povinná aj pre nečlena klubu. Poplatok za kontrolu vrhu pre člena je 50 Eur, poplatok pre nečlena je so 100% príplatkom. Chovateľ je povinný zaslať poplatok za kontrolu vrhu na bankový účet klubu najneskôr dva týždne pred termínom kontroly vrhu.

9.7. Chovná suka môže mať iba jeden vrh v období jedného roka, maximálne 4 vrhy za svoj život. Po dvoch vrhoch v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch musí mať chovná suka rok prestávku – bez vrhu. Výnimkou je situácia ak aspoň jeden z uvedených dvoch vrhov v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch bol vrhom len s jedným šteňaťom. V tomto prípade je povolený jeden vrh v treťom nasledujúcom roku a následný štvrtý rok musí mať chovná suka rok prestávku - bez vrhu.

9.8. V čase odberu musia mať šteňatá minimálne 8 týždňov, musia byť riadne odčervené, začipované a zaočkované. Ak niektoré šteniatko nezodpovedá týmto požiadavkám, nesmie ho chovateľ odovzdať novému majiteľovi.

9.9. Pri vývoze psa musí jeho majiteľ požiadať o súhlas na vývoz plemennú knihu SPZ.

9.10. Pri prvom predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný preukaz o pôvode psa. Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná kniha SPZ.

9.11. V prípade odôvodnených pochybností o pôvode šteniat, môže predsedníctvo klubu majiteľa chovnej suky a chovného psa požiadať o poskytnutie jedinca na odber krvi za účelom DNA vyšetrenia k zisteniu rodičovstva. Majiteľ chovnej suky a chovného psa sú povinní jedincov k tomuto vyšetreniu poskytnúť. Pri odbere krvi musia byť prítomní dvaja členovia predsedníctva klubu. V prípade potvrdenia podozrenia všetky náklady na vyšetrenie a ďalšie súvisiace náklady (cestovné, cenu úkonu, materiál) v plnom rozsahu hradí majiteľ suky.

X. SANKCIE A POSTIHY 

10.1. Pri porušení tohto chovateľského poriadku môže byť chovateľ predsedníctvom klubu postihnutý napomenutím, pozastavením chovnosti, až vylúčením z klubu. Proti vylúčeniu z klubu sa môže chovateľ odvolať na rozhodnutie členskej schôdze.

Tento chovateľský poriadok nadobudol účinnosť dňa 12.12.2022.

Týmto dňom zároveň stráca platnosť chovateľský schválený predsedníctvom klubu KTD 1.2.2017.